Викладацький склад (СТАРА)

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

БАЛАНЮК  ІВАН ФЕДОРОВИЧ 
Завідувач кафедрою обліку і аудиту
доктор економічних наук, професор
заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив з відзнакою Українську сільськогосподарську академію (нині – Національний аграрний університет) в 1975 р. з присвоєнням кваліфікації “Економіста з бухгалтерського обліку в сільському господарстві”.

В 2001 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки захистив дисертацію на тему “Розвиток аграрних відносин у регіоні: теорія, методологія, організація” і отримав науковий ступінь доктора економічних наук.

З грудня 2003 р. перейшов на постійне місце роботи в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на посаду завідувача кафедрою обліку і аудиту. У 2003 р. І.Ф. Баланюк отримав вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.

І.Ф. Баланюк читає курс лекцій з дисциплін “Облікова політика підприємств”, “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Маркетинг” та “Методологія та організація наукових досліджень” на економічному факультеті у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

За результатами досліджень вчений опублікував понад 170 наукових праць, у тому числі підготовлених самостійно та у співавторстві 15 монографій та 4 брошури, а також ряд методичних рекомендацій.

За вклад у розвиток науки І.Ф. Баланюку присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, а також розміщено відомості про наукові здобутки в “Енциклопедії Сучасної України”.

Учений є членом вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті, членом редакційних колегій економічних журналів та наукових збірників, здійснює експертну оцінку дисертаційних робіт та виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.

Під науковим керівництвом І.Ф. Баланюка здійснено захист однієї докторської дисертації – В.М. Якубів та десяти кандидатських: В.М. Бесенюк, О.І. Довганюк, І.І. Проданової, П.Є. Матковського, М.В. Смушака, Н.Б. Мельник, Л.С. Федорняк, Н.Р. Мегедин, Ю.В. Неміш, Н.В. Гой.

Основні наукові та навчально-методичні праці: 

http://personal.pu.if.ua/depart/ivan.balaniuk/ua/

ПИЛИПІВ НАДІЯ ІВАНІВНА

Доктор економічних наук, професор, 

Академік Академії економічних наук України, 

Академік Української нафтогазової академії, 

член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів, 

завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки.

Закінчила з відзнакою економічний  факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю «Економіка і організація нафтової і газової промисловості» та аспірантуру Львівського державного університету ім. І.Франка.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського відділення Інституту Академії Наук України.

З 1994 року і дотепер працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на таких посадах: з 1994р. – асистента,  з 1997р. – доцента, з 2009р. – професора кафедри обліку і аудиту та з 2011р. – завідувача кафедри теоретичної  та  прикладної економіки.

У 2009 році на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» успішно захистила докторську дисертацію на тему «Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості».

У квітні 2011 року присвоєно Пилипів Н.І.   вчене звання професор.

З 2011 року працює завідувачем кафедри «Теоретичної і прикладної економіки» Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Професор Пилипів Н.І. є провідним ученим України, який особисто займається вирішенням проблеми удосконалення методології та організації  бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності підприємств нафтової і газової промисловості. Зокрема :

– у 2003 році брала участь у розробці «Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості тампонажних послуг для ВАТ «Укрнафта»;

– у 2004 році брала участь в розробці «Макета пояснювальної записки до річного звіту з обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів УМГ «Прикарпаттрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»;

– у 2007 році брала участь в розробці для  ТзОВ «Міжнародного консорціуму з управління та розвитку газотранспортної системи України» «Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту газотранспортного підприємства»;

– у 2007 році розробила  для ВАТ «Укрнафта» кодування рахунків виробничих затрат для аналітичного обліку, а також впровадила методичні рекомендації щодо відображення затрат на рахунках обліку та формування пропозиції щодо створення служби внутрішнього аудиту в структурі апарату ВАТ «Укрнафта») – від 19.07.2007 № 18-01-01/545;

– у 2007 році запропонувала для ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» відображення виробничих затрат із транспортування газу на рахунках обліку та контролю їх на основі гнучких бюджетів, прогнозування останніх для інформаційного забезпечення системи контролю з метою оцінки діяльності компресорних станцій;

– у 2006 році внесла пропозиції при підготовці пояснювальної записки до звіту «Богородчанського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»;

– у 2008 році запропонувала вирішення питань подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України, які були використані  у роботі Ради національної безпеки і оборони України.

З 2011р. професор Пилипів керує науково-дослідною роботою  на тему: “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту галузей економіки в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0111 U003768), а також на тему: “ Розробка теоретичних та прикладних аспектів управління  соціально-економічним розвитком регіону ” (номер державної реєстрації 0111 U 007667).

З 2011 року професор Пилипів Н.І. є  членом підкомісії «Облік і аудит» Науково-методичної комісії (далі- НМК) Міністерства освіти і науки України.

У 2011 році призначена головою спеціалізованої вченої ради К 20.051.11 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік і аудит (добувна і переробна промисловість, транспорт, сільське господарство, мисливство, лісове господарство).

7-8 червня 2012 року професор Пилипів Н.І. організувала виїзне засідання підкомісії з обліку і аудиту   НМК на базі ТК  Карпати ( м.Яремче)  у якому взяли участь понад 50 провідних вчених у галузі обліку , аналізу  та аудиту, серед них 5-проректорів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту

5-6 квітня  2017 року  брала участь  у семінарі  «Національні ініціативи щодо зміцнення освіти в сфері бухгалтерського обліку» який відбувся  в приміщенні Світового банку організований  Центром реформ фінансової звітності Світового банку (CFRR)  за підтримки  Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

      Науковий доробок професора складає понад

200 публікацій.

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

2012р. – Максимів Юлія Василівна – к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік,аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

2013р. – Івасишин Михайло Орестович – к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

2013р. – П’ятничук Ірина Дмитрівна – к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік,аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

2013р. – Вакун Оксана Володимирівна – к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

2015р. – Матієшин Марія Михайлівна – к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

2016р.– Марків Марія Михайлівна – к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

2016р.– Кощинець Маріанна Ігорівна– к.е.н. (за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз  та аудит (за видами економічної діяльності).

Дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Судова бухгалтерія», «Методологія наукових досліджень в  прикладній економіці », «Стратегічний  управлінський облік». «Бюджетне управління».

Наукові інтереси: теорія бухгалтерського обліку, організація та методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ; управлінський облік, особливості обліку і контролю виробничої діяльності підприємств,бюджетування, облік в управлінні діяльністю підприємств.

Основні наукові та навчально-методичні праці: 

http://personal.pu.if.ua/depart/nadiia.pylypiv/ua/

ВАСИЛЮК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту 

Випускниця обліково-економічного факультету Тернопільського інституту народного господарства.Закінчила інститут у 1993 році з присвоєнням  кваліфікації “Економіст” за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності” та аспірантуру в Тернопільській академії народного господарства.У 2000 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.04-Бухгалтерський облік,аналіз і аудит.У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.Має практичний досвід роботи бухгалтером-економістом  у структурах виробничо-комерційних підприємств.У Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника працює з 1993 року на посадах диспетчера деканату економічного факультету,старшого лаборанта і асистента кафедри фінансів і обліку,старшого викладача,доцента кафедри обліку і аудиту.

 Автор понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі: 4 монографії (3 у співавторстві),3 навчальних посібники( серед них 2 посібники з грифом МОН України).

Сферою наукових інтересів є  теорія і практика аудиту діяльності суб’єктів господарювання,методологічне забезпечення контролю якості аудиту,організація та удосконалення бухгалтерського обліку,контролю і аналізу господарської діяльності в умовах трансформації економіки.

Здійснює наукові дослідження в межах науково-дослідних тем: “Підвищення соціально-економічної результативності функціонування виробничо-господарських структур у регіоні”, номер держреєстрації 0104U002443. та “Удосконалення обліку, аналізу та аудиту галузей економіки в ринкових умовах” номер держреєстрації 0111U3768.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Аудит, Організація бухгалтерського обліку, Організація та методика аудиту, Організація та методика аудиту за видами економічної діяльності, Фінансовий аудит.

Основні наукові та навчально-методичні праці: 

http://personal.pu.if.ua/depart/mariia.vasyliuk/ua/

 ГНАТЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту 

У 1998 р. здобув педагогічну освіту в Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. В 1999 р. отримав кваліфікацію “Бухгалтер-економіст” за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2003 р. захистив дисертацію на тему “Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери” і отримав вчену ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, в точу числі 3 колективних монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України.

 Дисципліни, які викладає: Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Фінансовий аналіз.

Наукові інтереси: управління інвестиційними процесами, вибір оптимальних схем динамічного розвитку туристичних підприємств, адаптація облікових процесів до вимог ринку.

Основні наукові та навчально-методичні праці: 

http://personal.pu.if.ua/depart/taras.hnatiuk/ua/

ШКРОМИДА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту 

Закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника в 2001 році з присвоєнням кваліфікації “Економіст” за спеціальністю “Облік і аудит”. У 2005 році захистив дисертацію на тему “Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства” та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2008 р. отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. У 2014 р. одержав диплом лауреата премії голови Івано-Франківської ОДА та голови Івано-Франківської обласної ради в номінації «Молодий вчений року».

Наукова діяльність: Автор 75 праць наукового та навчально-методичного характеру, в точу числі 4 колективних монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України та 1 охоронного документа.

Дисципліни, які викладає: Економічний аналіз, Управлінський облік, Бухгалтерський облік видів економічної діяльності, Аналіз господарської діяльності, Електронне подання звітності, Бюджетування податків і зборів, Аналіз конкурентоспроможних позицій підприємства.

Наукові інтереси: проблеми організації та методики ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності, теорія і практика аналізу діяльності суб’єктів господарювання, формування та оцінка ділової репутації підприємства, напрями покращення конкурентоспроможних позицій підприємства на ринку.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/vitalii.shkromyda/ua/

ШЕЛЕНКО ДІАНА ІВАНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 2001 р., з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтер-економіст” за спеціальністю “Облік і аудит”. У 2006 році захистила дисертацію. У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор 70-ти наукових праць наукового та навчально-методичного характеру, (1 з них в наукових журналах, які включені в наукометричну базу Scopus); в тому числі: 5 монографії (4 у співавторстві); 1 навчальний посібник, робочий зошит з грифом міністерства освіти і науки.

Наукові роботи: Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект; Фінансовий облік – навчальний посібник; Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” – робочий зошит з грифом міністерства.

Науково-педагогічна діяльність відзначена званням “Молодий науковець року” у 2008 р. Виступає офіційним опонентом кандидатських дисертацій.

Є членом Спілки бухгалтерів Прикарпаття.

Дисципліни, які викладає: Оподаткування суб’єктів господарювання, Внутрішньогосподарський контроль, Система контролю, Основи наукових досліджень в обліку, Облік у бюджетних установах.

Наукові інтереси: проблеми контролю на підприємстві, організація та методологія системи економічного контролю, стратегічне планування діяльності суб’єкта економічних відносин, стратегічне управління в системі економічних відносин.

Має практичний досвід роботи в бухгалтерії, а також в Національному науковому центрі (на посаді наукового співробітника).

Основні наукові праці: http://personal.pu.if.ua/depart/diana.shelenko/ua/5346/

ЖУК ОЛЬГА ІВАНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 2003 р. з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтера-економіста” за спеціальністю “Облік і аудит”.

У 2008 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему “Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах”.

В 2011 р. тримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Автор понад 70 праць наукового та навчально-методичного характеру з них чотири монографії.

Дисципліни, які викладає: Податкова система, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Тренінг зі спеціальності.

Наукові інтереси: облікові аспекти діяльності суб’єктів господарювання, особливості формування податкової та фінансової звітності суб’єктів господарювання.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/olha.zhuk/ua/

МЕЛЬНИК НАДІЯ БОГДАНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

Закінчила ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” в 2005 р. з відзнакою з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтер-економіст” за спеціальністю “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. У 2010 р. захистила дисертацію на тему: “Диверсифікація виробництва сільськогосподарських підприємств і господарств населення” та отримала вчену ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). В 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. У 2017 р. нагороджена Почесною грамотою Ректора ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Наукова діяльність: Автор 50 праць наукового та навчально-методичного характеру, в точу числі 2 колективні монографії, 1 навчальний посібник з грифом МОН України.

 Дисципліни, які викладає: Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Фінансовий облік, Вступ до спеціальності, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Тренінг зі спеціальності.

Наукові інтереси: проблеми, пріоритети та перспективи обліково-аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності та їх економічної безпеки відповідно до умов сучасної економіки.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/nadiia.melnyk/ua/

САС ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

Закінчила з відзнакою Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2007 р. Здобула диплом “магістра” за спеціальністю “Облік і аудит” з присвоєнням кваліфікації “економіст-бухгалтер, викладач економіки”.

У 2007 р. вступила до аспірантури за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2010 р. захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Управління персоналом сільськогосподарських підприємств”.

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Автор понад 60 наукових та методичних праць.

Дисципліни, які викладає: міжнародні стандарти фінансової звітності, облік у банках, облік у фінансово-кредитних установах, нормування в обліку, економічна діагностика підприємства, автоматизація в обліку.

Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; організаційно-економічні аспекти управління персоналом підприємств; розвиток суб’єктів господарювання на інноваційних засадах.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/liudmyla.sas/ua/

 

МАТКОВСЬКИЙ ПЕТРО ЄГОРОВИЧ
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

У 2005 р. з відзнакою закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника., з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтер-економіст” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Згодом працював бухгалтером на ПАТ “Каштанˮ.

Навчався в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаникаˮ. У 2008 р. достроково захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Автор 82 наукових праць. З них: 65 наукового характеру (в т.ч. 28 статей; 1 одноосібна монографія, 4 колективних монографії, 32публікації у збірниках матеріалів міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій) та 17 навчально-методичного характеру.

Дисципліни, які викладає: Статистика, Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту, Державний фінансовий контроль.

Наукові інтереси: особливості проведення державного фінансового контролю, перспективи модернізації аграрного підприємництва в Україні.

 Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/petro.matkovsky/ua/

  ШКРОМИДА НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

У 2006 р. закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Оцінювання економічного потенціалу промислових підприємств в ринковому середовищі”.

У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Наукова діяльність: Автор 52 праць наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі співавтор 4 колективних монографій та 1 охоронного документа.

Дисципліни, які викладає:  Облік і звітність в оподаткуванні, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Документування в обліку, Бухгалтерський облік видів економічної діяльності, Облік в зарубіжних країнах, Економічний аналіз.

Наукові інтереси: особливості організації та методики обліку і звітності в оподаткуванні за видами економічної діяльності, проблеми адаптації вітчизняного обліку до вимог МСФЗ, теоретико-методичні підходи оцінювання економічного потенціалу господарюючих суб’єктів, аналітичне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/nadia.shkromyda/ua/

 МАКСИМІВ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

2009 року з відзнакою закінчила ІФІМ Тернопільського національного економічного університету та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2008 р. по 2010 р. працювала бухгалтером, а згодом заступником головного бухгалтера ПАТ «Український проектно-конструкторський технологічний інститут лісової промисловості».

Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційного дослідження: «Облік і аналіз комплексного використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами» .

Автор 70 публікацій, з них: 48 наукового характеру (в т.ч. 18 статей (2 з них в наукових журналах, які включені в наукометричну базу SCOPUS; 1 одноосібна монографія, 5 колективних монографій (в т.ч. 2 в іноземному виданні), а також публікації у збірниках матеріалів міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій) та 17 навчально-методичного характеру.

Є відповідальним виконавцем науково-дослідних проектів, які фінансуються з державного бюджету та гранту для молодих вчених, зокрема: проект прикладного дослідження на тему “Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України”.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/yulia.maksymiv/ua/

   ГАЛУЩАК ІРИНА ЄВГЕНІВНА
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

Закінчила у 2008 р з відзнакою економічний факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Здобула диплом “магістра” за спеціальністю “Облік і аудит” з присвоєнням кваліфікації “економіст-бухгалтер, викладач економіки”. У 2008 році отримала диплом “магістра” за спеціальністю “Правознавство” юридичного інституту Прикарпатського національного університету та здобула кваліфікацію юриста, викладача права. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування стратегічних цілей розвитку регіону”. Автор понад 20 наукових праць.

Дисципліни, які викладає: Аудит, Організація обліку, Організація і методика аудиту, Фінансовий аудит, Судово-бухгалтерська експертиза.

Наукові інтереси: перспективи розвитку регіону та його стратегічні цілі, проблеми теорії і практики аудиту, перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

http://personal.pu.if.ua/depart/iryna.halushchak/ua/